26.000 tesis incorporades al TDX!

26.000 tesis incorporades al TDX!

El repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ha arribat a les 26.000 tesis incorporades, només tres mesos després que s’afegís la número 25.000.

La tesi número 26.000 del TDX ha estat afegida al repositori per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i ha estat escrita per Cindy Vanessa Ballardo Matos, amb títol Valorización de residuos sólidos orgánicos como sustrato para el crecimiento de Bacillus Thuringiensis mediante fermentación en estado sólido: aplicación a la fracción orgánica de residuos municipales para la producción de compost con efecto biopesticida.

Davant la creixent producció de residus a tots els nivells s’ha investigat la possible utilització d’aquests com a matèria primera. Aquesta tesi persegueix la valorització de residus sòlids orgànics com a substrat per al creixement del Bacillus thuringiensis utilitzant la Fermentació en Estat Sòlid (FES). El Bacillus thuringiensis és un bacteri emprat com a agent de control biològic per al control selectiu d’insectes plaga. L’objectiu principal d’aquesta recerca ha estat determinar la factibilitat d’utilitzar residus orgànics sense pretractament previ a una escala pilot.

Comparteix