El servei de neteja es transforma gràcies a la compra conjunta del CSUC per a universitats i parcs de recerca

El servei de neteja es transforma gràcies a la compra conjunta del CSUC per a universitats i parcs de recerca

El desembre de 2015 es va iniciar el procés de compra conjunta dels serveis de neteja ordinària i extraordinària, de desinfecció ordinària i recollida selectiva de residus sòlids per a tres entitats organitzades sota un grup de compra coordinat pel CSUC: la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el Parc Científic de Barcelona (PCB).

El canvi més destacat d’aquesta contractació conjunta ha estat la transformació d’un model d’hores a un model de servei. Així, el que es valora i es controla és la qualitat, a diferència del model de control de presència i número d’hores. Aquest sistema es basa en la tecnificació i optimització de processos i en el coneixement tècnic de les empreses, que ara tindran més autonomia en la gestió i un major incentiu a aplicar les innovacions punteres del sector. Periòdicament es faran auditories de qualitat i es prendran immediatament les mesures correctores corresponents.

Aquesta compra conjunta suposa la transformació d’un model d’hores a un model de servei

carro de neteja dosificadorEn aquesta compra s’han valorat especialment aspectes socials i mediambientals. Pel que fa als socials s’han reservat dos lots a Centres Especials de Treball (CET). Els centres especials de treball (CET) són empreses que asseguren un treball remunerat a persones amb discapacitat, garantint la seva integració laboral. La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70% de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior a un 33%. Són també un mitjà d’integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari. A més, en dos dels lots s’ha exigit que un 20% de les contractacions de nous treballadors es facin a persones en risc d’exclusió, a empreses d’inserció o centres CET.

Avançant cap al model d’economia circular cal minimitzar residus, contaminació, protegir la salut i minimitzar especialment els accidents laborals i per aquest motiu s’ha fet especial èmfasi en els aspectes ambientals.  Així, s’ha afavorit  l’ús de productes de neteja amb ecoetiquetes (distintius que tenen la finalitat d’identificar aquells productes o serveis que compleixen uns criteris d’excel·lència ambiental en el procés de fabricació, ús, comercialització o finalització de la seva vida útil), la prohibició d’usar lleixiu, dosificació automàtica, l’ús de paper 100% reciclat i bosses d’escombraries mínim 80% reciclades. També s’ha aplicat un nou model de recollida selectiva de residus que afavoreixi la seva reducció i l’optimització dels processos, i s’han promogut millores ergonòmiques per al personal de neteja.

El pressupost per a tota la durada d’aquest servei ha estat de 19,1 M€ (IVA exclòs) i s’ha organitzat en 6 lots. El Lot 1 correspon als serveis de neteja i servei de desinfecció, desratització i desinsectació (DDD) de l’edifici 22@ de la UOC, que ha estat adjudicat a Empresa Limpieza y Desinfección, S.L.U. per un import de 270.632,00 €. El Lot 2 correspon als serveis de neteja i servei DDD de la UOC, per als edificis de Tibidabo i Castelldefels i per a les seus de Madrid, València, Salt, Tortosa, Lleida, Sevilla i Reus, que ha guanyat l’empresa OHL Servicios- Ingesan, S.A. per 556.455,05 €. El Lot 3, també de la UOC, inclou la recollida selectiva de residus per als edificis dels lots 1 i 2, i ha estat adjudicat a l’empresa Femarec, S.C.C.L. per un import de 40.000,00 €.

El Lot 4, que inclou els serveis de neteja i recollida selectiva de residus per a la UPC, ha estat adjudicat a l’empresa ISS Soluciones de Limpieza Direct, S.A. per 16.517.435,04 €. El Lot 5 inclou neteja i recollida de residus per al PCB, adjudicat a OHL Servicios- Ingresan, S.A. per 1.460.884,52 € i el Lot 6, que conforma el servei DDD també per al PCB, el proporcionarà l’empresa RAINS Control de Plagas, S.L. per 19.960,24 €.

En el grup de treball han participat molt activament els responsables del servei de neteja de la UPC, UOC, PCB, UdL, UB, UAB i UPF, beneficiant-se tots en major o menor mesura de l’intercanvi d’informació, bones pràctiques i de la nova metodologia utilitzada, basada en un dimensionament exhaustiu dels espais i les necessitats dels centres.  També cal destacar la feina d’estudi i d’intercanvi d’informació prèvia amb les empreses més importants del sector, no en volum sinó en qualitat del servei.  És així com s’ha aconseguit establir un preu just de sortida i s’ha donat poc pes a la millora en el preu, prioritzant la qualitat en la valoració de les empreses.

Comparteix