Celebrada la formació sobre Python per a científics

Celebrada la formació sobre Python per a científics

python_logoDel 6 al 10 de juny ha tingut lloc al CSUC un curs de formació sobre el llenguatge de programació Python que ha anat a càrrec de Ramon Crehuet, investigador del CSIC.

El curs, que ha comptat amb una vintena d’assistents, ha tingut per objectiu mostrar la sintaxi bàsica d’aquest llenguatge de programació, els condicionals, bucles i les seves estructures característiques (llistes, tuples, diccionaris…). A més, s’ha realitzat un condicionament a l’entorn i a les eines necessàries per fer servir Python.

La formació també ha dedicat una bona part del seu temps a mostrar les seves principals llibreries científiques: numpy i scypy per a matemàtiques, cclib per al tractament de fitxers científics i matplotlib per mostrar resultats per pantalla. Per finalitzar, el curs ha aportat informació sobre recursos electrònics sobre Python.

Python és un llenguatge de programació que proporciona eines per poder automatitzar i fer més eficient la tasca científica, extreure les dades, ordenar-les, modificar-les i visualitzar-les.

Comparteix