Avaluació del procés d'implementació de les RDA

Avaluació del procés d’implementació de les RDA

El 29 de novembre ha tingut lloc una reunió de la Comissió Assessora de Catalogació (CAC), òrgan consultiu de la Biblioteca de Catalunya en matèria de catalogació bibliogràfica.

En la reunió s’ha informat de les actuacions realitzades el 2017 per la Subcomissió Tècnica d’RDA i s’ha fet una avaluació per part de cada membre de la CAC sobre els resultats de la implementació de les RDA a Catalunya.

Respecte al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) actualment tothom ja cataloga amb RDA. És a dir, 10 universitats consorciades, la Biblioteca de Catalunya, 69 institucions associades i col·laboradores i 30 llibreries o distribuïdors de llibres ja empren les noves normes de catalogació.

Des de l’1 de desembre de 2016 un total de 487 catalogadors han creat ja, amb les noves normes RDA, 77.842 registres nous al CCUC.

Es considera que el procés no ha estat tan traumàtic com es preveia, tot i la feina i dedicació que ha suposat, que ha estat molt important disposar de material d’ajuda i de les pautes de catalogació elaborades i que el treball en col·laboració ha estat bàsic per evitar dubtes i angoixes.

La CAC va ser creada mitjançant l’Ordre de 20 de novembre de 1998 amb les funcions següents:

  • Estudiar i proposar l’adaptació de les normes catalogràfiques internacionals a les necessitats i característiques del sistema bibliotecari de Catalunya.
  • Proposar l’ordre de prioritats en les tasques d’adequació de la normativa de catalogació bibliogràfica.
  • Coordinar les actuacions de les entitats que són representades en entorns bibliotecaris de fora de Catalunya.

La CAC és l’òrgan que va prendre la decisió de l’adopció dels formats MARC 21, i el conseqüent abandó del format CATMARC l’any 2001 i el 2012 la decisió d’adoptar en el futur les RDA, en línia amb les tendències normatives internacionals, quan el context i l’evolució dels programaris utilitzats les suportessin.

Componen la CAC la presidència, que ocupa la direcció de la Biblioteca de Catalunya i onze vocals: dos en representació de la Biblioteca de Catalunya, dos en representació de les biblioteques universitàries, un en representació del CSUC, dos en representació del sistema de lectura pública, un en representació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, dos en representació de les biblioteques especialitzades, un en representació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya.

Comparteix